1. PODATKI O PODJETJU:
Prodaja in najem mobilnih igral, Ana Novak s.p., Ločiška cesta 88, 3313 Polzela
DŠ: 49285190, Matična številka: 9031723000
Sedež podjetja: Ločiška cesta 88, 3313 Polzela
2. SEZNANITEV Z ODGOVORNOSTJO O STVARNIH NAPAKAH
Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje
izpolnitve. Napaka je stvarna:
če blago nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
če blago nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je prodajalcu
znana oz. bi mu morala biti znana;
če blago nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oz. predpisane;
če je prodajalec izročil blago, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model
pokazan le zaradi obvestila.
Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju
kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnosti blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z
oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.
Za odgovornost za stvarne in pravne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska
razmerja, če Zakon o varstvu potrošnikov ne določa drugače.
Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca pred
uporabo, ko je bila napaka odkrita.
Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar
pregleda.
Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati
potrdilo, s katerim sklene pogodbo.
Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, po uporabi najema.
Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:
vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali vrne plačani znesek.
V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode.
Z nobenim pogodbenim določilom ni mogoče omejiti ali izključiti prodajalčeve
odgovornosti za stvarne napake, kot je določena z zakonom.
Pogodbeno določilo, ki nasprotuje prejšnjemu odstavku, je nično.

3. PLAČILNI POGOJI TER POGOJI DOSTAVE IN IZVEDBE STORITVE, ROK DOSTAVE BLAGA ALI IZVEDBE
STORITVE.

Podjetje omogoča naslednje načine plačila:
– z gotovino ob prevzemu

– z nakazilom na račun po ponudbi/predračunu.
Plačilo se izvede po predračunu pred ali po uporabi storitve najema (po dogovoru). S stranko se
predhodno dogovorimo o času dostave blaga na dogovorjeno mesto.

4. NASLOV NA KATEREM PODJETJE DEJANSKO OPRAVLJA DEJAVNOST, TELEFONSKA ŠTEVILKA,
NASLOV ELEKTRONSKE POŠTE PODJETJA
Ločiška cesta 88, 3313 Polzela
Tel: 070 888 777
mobilna.igralnica@gmail.com
5.POGOJI, ROKI IN POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC DO ODSTOPA OD POGODBE BREZ NAVEDBE
RAZLOGA V SKLADU S 43.č IN b43d ZVpot SKUPAJ Z OBRAZCEM ZA ODSTOP OD POGODBE (priloga v
zavihku)
V primeru ,da so potrebna popravila zakupa dane(ih) stvari v precejšnji meri in daljši čas ovirajo njeno
rabo, da je zaradi tega namen zakupa v celoti odpadel, sme zakupnik bodisi odstopiti od pogodbe,
bodisi zahtevati znižanje cene zakupa v sorazmerju s tem, koliko je bila zaradi takšnih popravil stvari
dejanska raba omejena oz. onemogočena. O višini znižanja cene zakupa se stranki dogovorita
sporazumno.
6. NAVEDBA, DA POTROŠNIK KRIJE STROŠKE VRAČILA BLAGA V PRIMERU ODSTOPA OD
POGODBE, ČE JE POTREBNO.
Potrošnik krije stroške vračila blaga v primeru odstopa pogodbe.
7. MOŽNOST IZVENSODNEGA REŠEVANJA SPOROV IN DRUGA PRAVNA SREDSTVA, KI SE
UPORABLJAJO ZA PODJETJA, TER NJIHOVA DOSTOPNOST, ČE JE POTREBNO.
Zakupodajalec in zakupnik se dogovorita, da bosta morebitna nesoglasja in spore, ki utegnejo nastati iz
tega pogodbenega razmerja, reševala sporazumno, z medsebojnim popuščanjem za dosego rešitve
spora. V kolikor na ta način sporazuma ne bosta mogla doseči, je za reševanje sporov pristojno
Okrajno sodišče v Žalcu.
8. NAVEDBA ALI BO PODJETJE SHRANILO BESEDILO POGODBE IN ALI BO DOSTOPNO
POTROŠNIKU
Podjetje bo shranilo besedilo pogodbe in bo na njegovo željo dostopno potrošniku.
9. NAVEDBA NA SPLETNIH STRANI IN V POGOJIH POSLOVANJA ALI PRIZNAVA KATEREGA
IZVAJALCA IZVENSODNEGA REŠEVANJA POTROŠNIŠKIH SPOROV ALI NE.
Skladno z zakonskimi normativi podjetje ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja
potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v
skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
10. ELEKTRONSKA POVEZAVA NA PLATFORMO ZA SPLETNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV.
Napihljiva-igrala.com ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno stran na območju RS, na svoji
spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov
(SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL
Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št.
524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi
Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.
11. ALI TRGOVEC OMOGOČA NAKUP STRANKAM IZ DRUGIH DRŽAV ČLANIC EU POD ENAKIMI
POGOJI KOT SLOVENSKIM STRANKAM?
Tujci pod enakimi pogoji.

12. PODATKI O PODJETJU
Naziv podjetja: PRODAJA IN NAJEM MOBILNIH IGRAL, Ana Novak .p.
Naslov: Ločiška cesta 88
Številka računa: SI56 0311 6100 0406 003 (SKB BANKA)
E-pošta: mobilna.igralnica@gmail.com
Telefonska številka: 070 888 777
Spletno mesto: www.napihljiva-igrala.com
Registrski organ: Okrožno sodišče Žalec
Vpis v poslovni register Slovenije: Št. 0310-81-20211227-006918, 01.01.2022